Категорија: Активности до 2 години

  • Со прстиња редиме

    Со прстиња редиме, боите ги следиме

  • Вешти прстиња

    Вешти прстиња Децата на возраст до 2 години се обидуваат да ги имитираат движењата на возрасниот. Цел на возрасниот “модел” е константно да ги охрабрува, за по одредено време и практична работа децата да пројават интерес за самостојно креирање игри во зависност од достапните материјали. Во случајов е техника туткање и запознавање со лепак и […]

  • Нашата другарка Милка

    Нашата другарка Милка е активност реализирана со децата на возраст до 2 години преку која: се поддржува интересот за постојано стекнување нови искуства; се поддржува потребата за користење различни материјали во процесот на учење; се оспособува да собира мали предмети со цел фин моторички развој; сетилно ја доживува околината; се поврзуваат зборови со одредени предмети […]