Соопштение за јавност на ОЈУДГ “Димче Мирчев” – Велес