Нашата другарка Милка


?Нашата другарка ?Милка?

е активност реализирана со децата на возраст до 2 години преку која:

?се поддржува интересот за постојано стекнување нови искуства;

?се поддржува потребата за користење различни материјали во процесот на учење;

?се оспособува да собира мали предмети со цел фин моторички развој;

?сетилно ја доживува околината;

?се поврзуваат зборови со одредени предмети и суштества;

?се поттикнува вербална комуникација;

?се поттикнува интерес и воочување на едноставни активности со причинско-последични врски…

?Вопитно-образовна активност која допринесува за холистички развој на целокупната личност на детето од рана возраст.